ציון שמעיה ואבטליון

שמעיה ואבטליון עברית

שמעיה ואבטליון אנגלית

שמעיה ואבטליון המחזה לילדים

שלום וּבְרוכים הַבָּאים לֶציון של שְמַעְיָה וֶאַבְטַלְיוֹן.

הַהדרכה הַקוֹלית שֶתִשמֶעו עכשיו היא חלק מִשְביל הַצדיקים הַקוֹלי. בֶּכֹל ציוּן תוּכְלוּ לשמוע הסבּר חַוַויַתי וֶללמוד על גְדוֹלֵי ישראל.

אז מי היו שְמַעְיָה וֶאַבְטַלְיוֹן?

שְמַעְיה וֶאַבְטַלְיוֹן היו מנהיגֵי האוּמָה הישרֶאֶלית בִּתְקופת בֵּית הַמקדש הַשני,כֶּמֶאָה שנה לִפְני שֶחָרַב. בִּתְקופה זוֹ שושֶלֶת בֵּית חַשמוֹנָאי מַלְכָה בֶּישראל.