כפר חרוב סיפור קוליבמסגרת חגיגיות ה40שנה למועצה איזורית גולן הוקמה עמדות קוליות ביישובי המועצה 

  בכפר חרוב בתוך פיסול מיוחד שנוצר בשיתוף עם התושבים מסופר סיפורו של היישוב כפר חרוב מההקמה ועד היום.